Có 1 kết quả:

yàn bó

1/1

yàn bó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to despise
(2) to look down upon sth