Có 1 kết quả:

cè shēn

1/1

cè shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to participate (in sth)
(2) to play a humble role in