Có 1 kết quả:

lí shēng

1/1

lí shēng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

centilít

Từ điển Trung-Anh

centiliter