Có 1 kết quả:

hòu gǔ bó jīn

1/1

hòu gǔ bó jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to revere the past and neglect the present (idiom)