Có 1 kết quả:

hòu dé zài wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

with great virtue one can take charge of the world (idiom)