Có 1 kết quả:

hòu cǐ bó bǐ

1/1

hòu cǐ bó bǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to favour one and discriminate against the other