Có 1 kết quả:

hòu sǐ bó shēng

1/1

hòu sǐ bó shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to praise the dead and revile the living
(2) fig. to live in the past (idiom)