Có 1 kết quả:

hòu liǎn pí

1/1

hòu liǎn pí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brazen
(2) shameless
(3) impudent
(4) cheek
(5) thick-skinned