Có 1 kết quả:

yuán chǎn guó ㄩㄢˊ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

country of origin