Có 1 kết quả:

yuán chǎn dì

1/1

yuán chǎn dì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) original source
(2) place of origin
(3) provenance