Có 1 kết quả:

yuán zhù mín zú

1/1

yuán zhù mín zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) original inhabitant
(2) indigenous people