Có 1 kết quả:

yuán shǐ rè dài yǔ lín

1/1

Từ điển Trung-Anh

virgin tropical rainforest