Có 1 kết quả:

yuán shǐ shè huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

primitive society