Có 1 kết quả:

yuán zǐ

1/1

yuán zǐ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nguyên tử vật chất

Từ điển Trung-Anh

(1) atom
(2) atomic

Một số bài thơ có sử dụng