Có 1 kết quả:

yuán zǐ bàn jìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

atomic radius