Có 1 kết quả:

yuán zǐ fǎn yìng duī

1/1

Từ điển Trung-Anh

atomic reactor