Có 1 kết quả:

yuán zǐ xù shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

atomic number