Có 1 kết quả:

yuán zǐ dàn

1/1

yuán zǐ dàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) atom bomb
(2) atomic bomb
(3) A-bomb