Có 1 kết quả:

yuán zǐ hé

1/1

yuán zǐ hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

atomic nucleus