Có 1 kết quả:

yuán zǐ wǔ qì

1/1

yuán zǐ wǔ qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

atomic weapon