Có 1 kết quả:

yuán zǐ bào dàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

atom bomb