Có 1 kết quả:

yuán zǐ bào pò dàn yào

1/1

Từ điển Trung-Anh

atomic demolition munition