Có 1 kết quả:

yuán zǐ néng

1/1

yuán zǐ néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

atomic energy