Có 1 kết quả:

yuán zǐ néng fā diàn zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

atomic power station