Có 1 kết quả:

yuán zǐ lùn

1/1

yuán zǐ lùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

atomic theory