Có 1 kết quả:

yuán zǐ zhì liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

atomic mass