Có 1 kết quả:

yuán xíng

1/1

yuán xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) original shape
(2) true appearance (under the disguise)
(3) true character