Có 1 kết quả:

yuán cái liào

1/1

yuán cái liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) raw materials
(2) unprocessed materials