Có 1 kết quả:

yuán hé shēng wù

1/1

yuán hé shēng wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

prokaryote