Có 1 kết quả:

yuán hé shēng wù jiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Kingdom Monera
(2) prokaryote