Có 1 kết quả:

yuán hé xì bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) prokaryote
(2) prokaryotic cell