Có 1 kết quả:

yuán hé xì bāo xíng wēi shēng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

prokaryotic cell type microorganism