Có 1 kết quả:

yuán shēng dòng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

protozoan (bacteria)