Có 1 kết quả:

yuán shēng gǎn lǎn yóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

virgin olive oil