Có 1 kết quả:

yuán shēng shēng wù

1/1

yuán shēng shēng wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) protist
(2) primitive organism