Có 1 kết quả:

yuán chǎn

1/1

yuán chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) original production
(2) native to (of species)