Có 1 kết quả:

yuán chǎn dì ㄩㄢˊ ㄔㄢˇ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) original source
(2) place of origin
(3) provenance