Có 1 kết quả:

yuán shèn guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

protonephridium (invertebrate anatomy)