Có 1 kết quả:

yuán sè

1/1

yuán sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

primary color