Có 1 kết quả:

yuán Sū lián

1/1

yuán Sū lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

former Soviet Union