Có 1 kết quả:

yuán chù

1/1

yuán chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) original spot
(2) previous place
(3) where it was before

Một số bài thơ có sử dụng