Có 1 kết quả:

yuán bèi gào

1/1

yuán bèi gào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plaintiff and defendant
(2) prosecution and defense (lawyers)