Có 1 kết quả:

yuán liàng

1/1

yuán liàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

tha thứ, tha lỗi, tha tội

Từ điển Trung-Anh

(1) to excuse
(2) to forgive
(3) to pardon