Có 1 kết quả:

yàn bó

1/1

yàn bó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to despise
(2) to look down upon sth

Một số bài thơ có sử dụng