Có 1 kết quả:

lì mù ér shì ㄌㄧˋ ㄇㄨˋ ㄦˊ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to cut sb a severe look (idiom)