Có 1 kết quả:

lì guǐ

1/1

lì guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) malicious spirit
(2) devil

Một số bài thơ có sử dụng