Có 1 kết quả:

qù shì

1/1

qù shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to neuter
(2) neutered