Có 1 kết quả:

qù xiàng

1/1

qù xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the position of sth
(2) whereabouts

Một số bài thơ có sử dụng