Có 1 kết quả:

qù gēn

1/1

qù gēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cure completely