Có 1 kết quả:

qù sǐ

1/1

qù sǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) go to hell!
(2) drop dead!

Một số bài thơ có sử dụng